<https://github.com/sethmlarson/pypi-scorecards> f...
# development