Right now it makes sense to do this through Travis...
# general
e
Right now it makes sense to do this through Travis, for throughput, or I spend for 2 more imacs