<@U2V9EB9HP> : hm... i think i'm still missing som...
# general
w
@billowy-minister-38128 : hm... i think i'm still missing something about the usecase